Doc. Ing. Pavel Ošmera, CSc.

Studijní opory:

Informační systémy: